Lokalizacja nieszczelności

Lokalizacja wycieków

W naszej firmie lokalizacje wycieków wody wykonujemy bazując tylko i wyłącznie na skutecznych i bezinwazyjnych metodach pomiarowych. Dążymy do jak najbardziej precyzyjnej lokalizacji i wskazania faktycznego miejsca uszkodzenia badanej instalacji.

Zakres usług dla lokalizacji nieszczelności

Próba szczelności instalacji

Próba szczelności instalacji polega na wprowadzeniu czynnika – najczęściej woda lub gaz – do instalacji pod ciśnieniem i obserwowanie wskazań na podłączonym manometrze. Spadek ciśnienia może wskazywać na nieszczelność tej instalacji, niestety wpływ na wskazania manometru mają również inne czynniki zewnętrzne które trzeba umieć analizować w odpowiedni sposób celem uniknięcia błędów pomiarowych. Pozytywny wynik uzyskany w trakcie próby szczelności daje gwarancję  szczelności instalacji i zapewnia jej przyszłą bezproblemową eksploatację.

Badanie termowizyjne

Termowizja lub inaczej badanie polegające na użyciu kamery termowizyjnej. Na wstępie należy zaznaczyć najważniejsze: niestety termowizja to nie rentgen, nigdy nie pokaże tego co jest za ścianą czy pod naszą podłogą…  Termowizja wykorzystuje zjawisko promieniowania obiektów, które widzimy na ekranie kamery. Użycie kamery termowizyjnej pomaga wykonać pomiar temperatury badanej powierzchni (ściany, podłogi, panele, płytki, inne). Kamera termowizyjna najprościej mówiąc mierzy niewidzialne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone i przekształca je w obraz widzialny, czyli termogram. Termowizja to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne dla ludzi i badanych przedmiotów.

Geofon - metoda akustyczna

Geofon to nadzwyczajnie czuły mikrofon podłączony do słuchawek. Służy do wykrywania wycieków powstałych w instalacjach ciśnieniowych, w tym centralnego ogrzewania i wody użytkowej (wody pitnej). Znajduje on także zastosowanie w innych typach rurociągów pod warunkiem, że dane medium wydostaje się z rur w wyniku podwyższonego ciśnienia a powstający w ten sposób szum przenoszony jest na powierzchnię badanego materiału (płytki, panele, tynk ściany, inne). Geofon jako urządzenie wspomaga wykrywanie wycieków i lokalizuje punktowe miejsce uszkodzonej instalacji.

Korelator - metoda akustyczna

Urządzenie to służy do lokalizacji nieszczelności w sieciach zewnętrznych (wodociągowych czy ciepłowniczych) techniką korelacji szumów. Fala dźwiękowa wytwarzana przez wypływające pod ciśnieniem medium (np. woda)  tworzy specyficzny szum, który rozprzestrzenia się w obu kierunkach rurociągu. W odpowiedni sposób rozmieszczone czujniki rejestrują sygnały, wzmacniają je i przesyłają do centrali a ta wykorzystując algorytmy obliczeniowe wyłapuje cechy wspólne odbieranych sygnałów, wylicza prędkość przemieszczania się fal dźwiękowych i tym samym wylicza precyzyjną odległość miejsca nieszczelności od każdego z czujników. Opisana metoda pomiarowa nosi nazwę korelacji. 

Loggery - metoda akustyczna

Najnowsza metoda przeznaczona do lokalizacji wycieków wody. Specyfiką loggerów jest połączenie funkcji rejestratora i korelatora szumów w jednym urządzeniu. Duża liczba loggerów pozwala na wykonanie jednoczesnej, wielokrotnej korelacji rejestrowanych w różnych miejscach pomiarowych szumów w ciśnieniowej sieci sanitarnej czy grzewczej. Użycie metody loggerów pozwala dodatkowo przeprowadzić korelację szumów w dowolnym momencie pomiarów na podstawie uprzednio zarejestrowanych danych.

Gaz znacznikowy

Badanie gazem znacznikowym to najbardziej skuteczna metoda detekcji wycieków w przypadku ciśnieniowych instalacji wewnętrznych w lokalach mieszkalnych, użytkowych czy domach. Metoda polega na wprowadzeniu do wnętrza instalacji czy rurociągu mieszaniny gazów obojętnych (nietoksyczne, bezwonne) i ich detekcji na powierzchni. Gaz znacznikowy wydostaje się z instalacji w miejscu jej nieszczelności, dzięki bardzo małej gęstości cząstek przenika przez wszystkie materiały budowlane pionowo ku górze i umożliwia wykrycie specjalistycznym czujnikiem. Metoda ta umożliwia lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności, jest szybka, bezpieczna i niezawodna. Gaz znacznikowy w swobodny sposób przenika przez płytki gresowe i ceramiczne, panele, beton, drewno, folię, styropian, asfalt, ziemię, piasek i wszystkie inne stosowane materiały budowlane. 

Kamery inspekcyjne

Kamery inspekcyjne wykorzystywane są do kontroli kanałów kominowych, wentylacyjnych, sieci wodociągowych oraz sieci i instalacji kanalizacyjnych. Niestety niemożliwe jest zastosowanie kamer inspekcyjnych do domowych instalacji wodociągowych i grzewczych z racji na specyfikę ich budowy i dostępne na rynku rozmiary kamer inspekcyjnych. Urządzenia tego typu są niezastąpione do przeglądania miejsc trudnodostępnych takich jak zabudowy wanien, przestrzenie pod brodzikami, szachty instalacyjne. Minimalizują inwazyjność wybranych czynności, skracają czas pracy i obniżają końcowe koszty usługi. 

Substancje barwiące

Metoda dająca dobre rezultaty w przypadku lokalizowania przecieku brodzików czy uszczelnień materiałów budowlanych. Wykorzystywana również przy lokalizacji miejsc wycieków w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych. Wprowadzany do instalacji barwnik wyciekając na zewnątrz rurociągu wskazuje miejsce wycieku lub kierunek napływu wody z barwnikiem podpowiadając kierunek kontynuacji dalszych prac lokalizacyjnych.

Ultradźwięki

Metoda badania lokalizacji miejsc wycieku za pomocą ultradźwięków jest bezinwazyjna i pozwala określić miejsce występowania nieszczelności z dużą dokładnością. Detekcja ultradźwiękowa polega na zebraniu przez rejestrator emitowanych fal ultradźwiękowych a stopień ich natężenia umożliwia precyzyjne określenie miejsca wycieku czynnika. 

Trasowanie rur

Czynność powiązana z badaniami akustycznymi dla terenów zewnętrznych a we wnętrzu lokali również z badaniem termowizyjnym. W przypadku badań akustycznych trasowanie odbywa się w gruncie, w przypadku termowizji trasowanie możliwe jest jedynie dla wybranych instalacji w określonych warunkach.

Cennik - wykrywanie wycieków

Lokalizacja wycieku

od 1 000 zł

+ VAT

Mieszkanie do 100 m².

Lokalizacja wycieku

od 1 000 zł

+ VAT

Dom do 200 m².

Lokalizacja wycieku

od 2 000 zł

+ VAT

Lokal usługowy do 300 m².

Lokalizacja wycieku

od 2 500 zł

+ VAT

Teren zewnętrzny.

Cennik - usługi składowe

Próba szczelności instalacji CO

300 zł

+ VAT

Wykonane manometrem wzorcowanym.

Próby szczelności instalacji wodnych

od 150 zł

+ VAT

Cena za jedną instalację, wykonane manometrem wzorcowanym.

Próba szczelności instalacji gazem

od 300 zł

+ VAT

Opcjonalnie próba powietrzem lub gazem znacznikowym.

Próby szczelności przyłączy wodociągowych

od 500 zł

+ VAT

Wykonane manometrem wzorcowanym.

Próba szczelności kanalizacji

od 600 zł

+ VAT

O szczegóły prosimy pytać telefonicznie.

Badanie szczelności barwnikami UV

od 200 zł

+ VAT

Cena za 100g barwnika.

Termowizja

od 200 zł

+ VAT

Cena za godzinę pracy kamery.

Mycie i płukanie instalacji CO

od 600 zł

+ VAT

Opcjonalnie płukanie wodą lub chemiczne.

Mycie i płukanie instalacji wody pitnej

od 300 zł

+ VAT

Opcjonalnie płukanie wodą lub z użyciem chloru.

Zadymianie kanalizacji

od 600 zł

+ VAT

O szczegóły prosimy pytać telefonicznie.